Blogger Widgets Bentuk Dan Ruang

text title

sponge


tepi kanan


tepi kiri


scroll

♥ I Love Maths ♥ MATEMATIK itu MUDAH dan MENYERONOKKAN ♥

Objektif Matematik


Antara objektif Matematik  ialah untuk membolehkan pelajar mengetahui dan memahami konsep, di samping menguasai kemahiran-kemahiran asas yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Untuk mencapai objektif, para pendidik matematik disarankan agar merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif. Pembelajaran dilakukan menerusi pengalaman yang meliputi aktiviti penemuan, dan memberi peluang kepada pelajar untuk sampai kepada sesuatu kesimpulan atau penyelesaian masalah dengan sendirinya (KPM, 1990). Dengan demikian, pelajar dapat mempelajari matematik dengan lebih mudah, seronok dan mengembirakan.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Soalan Bentuk Dan Ruang Dalam Matematik Kertas 1 UPSR 2012

Soalan No. 6

Diagram 4 shows the characteristics of a solid.
Rajah 4 menunjukkan ciri-ciri sebuah pepejal.Name the solid.
Namakan pepejal itu.

   Sphere
       Sfera

   Cylinder
       Silinder

C    Pyramid
       Piramid

D    Cone
       Kon


Soalan No. 37

Diagram 14 shows a composite shape of cuboid R and cube S
Rajah 14 menunjukkan gabungan bentuk kuboid R dan kubus S


Calculate the volume, in cm³, of the whole diagram.
Hitung isi padu, dalam cm³, seluruh rajah itu.

A    160

B    176

C    224

D    285Soalan Bentuk Dan Ruang Dalam Matematik Kertas 1 UPSR 2011

Soalan No. 6

Which net is correct?
Bentangan manakah yang betul?

Soalan No. 19

Diagram 3 shows two cubes, Q and R.
Rajah 3 menunjukkan dua buah kubus, Q dan R.


Which cuboid has the same volume as the total volume of cubes Q and R?
Kuboid yang manakah mempunyai isi padu yang sama dengan jumlah isi padu yaang sama dengan jumlah isi padu kubus Q dan R?
Soalan No. 38

Diagram 18 shows a square PQRS and a rectangle TUVR.
Rajah 14 menunjukkan segi empat sama PQRS dan segi empat tepat TUVR.The perimeter of rectangle TUVR is 12cm.
Calculate the area, in cm2 of the whole diagram.
Perimeter segi empat tepat TUVRialah 12cm.
Hitung luas, dalam cm2 ,seluruh rajah itu.

A    28

B    33

C    36

D    48